Print
Category: מאמרים
Hits: 1219

הוצאת דיבה והפצת לשון הרע נחשבות כמעשים חמורים, אשר עלולים לגרום נזק רב לשמו הטוב של האדם המושמץ, אולם, מעבר לכך, במעגל ההשלכות הרחב יותר, היא עלולה לגרום לאובדן הכנסה ופיטורים, גירושין, ואף, כפי שנוכחנו לפני מספר שנים במקרה התאבדותו של אריאל רוניס, לפגיעה בנפש. בשנים האחרונות, לא רק שחל בלבול כלשהו בין הוצאת לשון הרע לדיבה, אלא גם, שבשם (ובשל) המגמות הפרוגרסיביות החדשות (למשל, מלחמה בשמן של אוכלוסיות חלשות ומוחלשות) נחצים הקווים בין ביקורת לגיטימית לבין הוצאת דיבה ולשון הרע, בין פרסום מקרה אמיתי כמות שקרה לבין שיימינג הגורר אחריו לינצ'טרנט (לינץ' וירטואלי). היכן עוברים הגבולות, מה יכול לעשות עורך דין לשון הרע בעניין, ומדוע חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בכך?

מהי לשון הרע? מהי דיבה? האם עורך דין לשון הרע עוסק בשתיהן?

למרות שהמשפט הישראלי איננו מבחין בין הדיבה לבין לשון הרע, קיים הבדל כלשהו בין שני מושגים אלה, ובסיסו, כמו בסיסם של חלק מהדינים המודרניים נעוץ בהלכה היהודית, אשר היא מהווה גם את מקורם הראשוני של שני המונחים הללו. בהלכה, להבדל בין הוצאת דיבה ללשון הרע - יסוד האמת, קיים משקל מהותי וגדול. על פי ההלכה - דיבה הינה דבר-שקר שטמון בו פוטנציאל היזק לאובייקט הדון, ואילו לשון הרע הינה דבר-אמת שטמון בו פוטנציאל ההיזק. למרות שיחסה של ההלכה אל שני הגורמים הינה מחמיר, באופן טבעי, אל דבר-השקר (הוצאת הדיבה) היחס היה מחמיר יותר. בדין הישראלי נושא הוצאת הדיבה ולשון הרע מעוגן בחוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965, ועל אף שהוא נוקט במינוח "לשון הרע״, שאלת האמת שמאחורי פרסום ההשמצה אף היא זוכה להתייחסות ספציפית בסעיף 14 לחוק - הגנת אמת הפרסום (תיקון מס' 1) תשכ"ז-1967. כלומר - בניגוד למשפט העברי אשר מעניק לאמת ערך ומשקל, אולם, במקביל, גם שולל פרסום אמיתי אשר משפיל את האדם, בסוגיית האיזון שבין הערך שבחשיפת האמת לבין זכותו של אדם או גוף לשמו הטוב, מעניק המשפט הישראלי המשפט הישראלי את המשקל לחשיפת האמת (הגנת אמת דיברתי). עורך דין לשון הרע המתמחה בתחום יודע להתמודד עם הנושא, בין אם הוא מייצג את התובע ובין אם הוא מייצג את הנתבע.

כיצד נבחנת תקפותה של תביעה בגין לשון הרע?

נדגיש כי לא כל אמירה שאיננה נעימה או כל פרסום שהינו שגוי נחשבים ללשון הרע ומצריכים את ייצוגו של עורך דין לשון הרע. נסיבות המקרה נבחנות בשני היבטים עיקריים:

האם אכן מדובר בלשון הרע? הגדרות סעיף 1 בחוק עוסקות בהסתברות של העלבת האדם על ידי הפרסום הנדון. בבית המשפט תבחן הסוגיה במבחן אובייקטיבי שבוחן האם האדם הסביר היה נפגע מהאמור בפרסום. כלומר, פוטנציאל הפגיעה התיאורטי באדם הסביר מהווה עילה להגשת תביעה. מאחר ומדובר בסוגיה מורכבת, אשר צריכה להיות נדונה דרך עיניים מקצועיות, התייעצות עם עורך דין לשון הרע יכולה לתת למושא הפרסום אינדיקציה להלך הרוח בו תתקבל תביעתו.

 האם מדובר בפרסום לשון הרע? סעיף 2 בחוק איסור מגדיר את "פרסום" לשון הרע במגוון סוגי דרכים, וקובע, כי די בכך שפרסום מסוג זה יגיע לאדם אחד נוסף זולת האדם הנפגע, כדי לאפשר תביעה בגין לשון הרע.